Trang chủ  |  Báo giá Quảng cáo  |  Hướng dẫn Thanh toán  |  Liên hệ/Hỗ trợ
Đăng nhập  |  Đăng ký  
logo chophien.com
Chia sẻ thông tin  

Đăng bởi: nhasachthehemoi - Tham gia: 02/11/2010
Điện thoại: 0947809541
Ngày đăng: 07.03.2017  Lượt xem: 260

kế toán dơn vị chủ đầu tư 2011

Đơn giá:198,000 VNĐ
Nơi bán:Toàn quốc
Tồn kho:10
Bảo hành:12 tháng
Vào shop smartfone để xem thêm sản phẩm
Thông tin chi tiết sản phẩm
Nội dung

Thông tin liên hệ
Tên: NHA SACH THE HE MOI
Email: www.sachthehemoi.net@gmail.com
Điện thoại: Mua sach vui long goi 08.66502486 ;0947809541
Xuat hoa don Giao hang tan noi
Địa chỉ: 308/1 Nguyen duy q8 tphcmBan bo sach ke toan xay dung gom 2 quyen :Kế toán doanh nghiệp xây lấp kế toán đơn vị chủ đầu tư & Chế độ kế toán doanh nghiệp xây lắp (đã được sửa đổi, bổ sung đến tháng 3/2009)Chế độ kế toán doanh nghiệp xây lắp (đã được sửa đổi, bổ sung đến tháng 3/2009)
Mã sản phẩm: 114007
Tên sản phẩm : Kế toán doanh nghiệp xây lấp kế toán đơn vị chủ đầu tư
Tác giả : PGS.TS Võ Văn Nhị
Nhà xuất bản : Tài Chính 2010
Năm xuất bản : 2010
Kích thước : 19x27cm
Trọng lượng : 1100g
Hình thức bìa : Mềm
Số trang : 620
Giá sản phẩm: 198,000 VNĐ
Nội dung:
Chi tiết thông tin

Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất quan trọng của nền kinh tế, tạo ra cơ sở vật chất – kỹ thuật để thực hiện quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp xây lắp không chỉ có ý nghĩa nội bộ mà còn có ý nghĩa kinh tế – xã hội to lớn. Bên cạnh đó việc quản lý vốn đầu tư ở các đơn vị có nhu cầu xây dựng cơ bản có tầm quan trọng rất lớn, trong việc khai thác và phát huy hiệu quả sử dụng vốn để thực hiện các mục tiêu kinh tế – chính trị – xã hội trong giai đoạn hiện nay.
Để quản lý tốt tình hình và hiệu quả hoạt động xây lắp, hoạt động quản lý và sử dụng vốn đầu tư, thì thông tin kế toán có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chính nó là nguồn thông tin giúp cho các nhà quản lý doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các cơ quan chức năng của nhà nước và các bên có liên quan thực hiện việc hoạch định, kiểm soát và ra các quyết định kinh tế cần thiết, đúng đắn.
Nhằm giúp cho các doanh nghiệp xây lắp, các đơn vị chủ đầu tư có tài liệu tham khảo để thực hành công tác kế toán, chúng tôi biên soạn cuốn sách này. Cuốn sách bao gồm các nội dung cơ bản:
- Các nội dung cơ bản trong công tác kế toán ở doanh nghiệp xây lắp
- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán và các bảng phân bổ sử dụng trong doanh nghiệp xây lắp.
- Chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư
- Một số văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động xây dựng cơ bản, gồm các Nghị định, Thông tư, Quyết định cập nhật hóa gần đây nhất, liên quan đến các vấn đề cụ thể trong quản lý và triển khai hoạt động xây dựng; quản lý dự án đầu tư xây dựng, khảo sát, thiết kế, dự toán, thi công, giám sát, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng...
Rất mong nhận được ý kiến đóng góp, xây dựng của bạn đọc.
LỜI NÓI ĐẦU.. 5
Chương mở đầu: CÁC ĐẶC ĐIỂM NGÀNH CHI PHỐI ĐẾN
KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP XÂY LẮP.. 7
Phần I. KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP XÂY LẮP.. 16
Chương 1. KẾ TOÁN CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT
KINH DOANH.. 17
I. KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN.. 17
1. Kế toán tiền tại quỹ. 17
2. Kế toán tiền đang chuyển. 22
II. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH.. 23
1. Một số vấn đề chung. 23
2. Kế toán tổng hợp tình hình tăng, giảm TSCĐ: 27
3. Kế toán khấu hao TSCĐ.. 35
4. Kế toán sửa chữa tài sản cố định. 36
III. KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ, DỤNG CỤ.. 39
1. Kế toán nguyên vật liệu. 39
2. Kế toán tổng hợp tình hình nhập, xuất vật liệu. 43
3. Kế toán một số trường hợp khác về vật liệu. 46
4. Kế toán công cụ, dụng cụ. 48
IV. KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG.. 49
1. Tài khoản kế toán sử dụng trong kế toán tiền lương, BHXH, BHYT
và kinh phí công đoàn. 49
2. Phương pháp phản ánh. 51
2.1. Kế toán tổng hợp tiền lương, tiền công, tiền thưởng. 51
2.2. Kế toán tổng hợp BHXH, BHYT, KPCĐ.. 52
2.3. Kế toán khoản trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất
(trường hợp CN nghỉ phép không đều giữa các tháng trong năm) 53
Chương 2. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH
GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 56
I. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP.. 56
1. Các loại giá thành trong sản xuất xây lắp. 56
2. Nội dung các khoản mục chi phí cấu thành sản phẩm xây lắp. 57
3. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành. 59
4. Phương pháp quy nạp chi phí sản xuất trong sản xuất XDCB.. 60
II. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP.. 61
1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 61
1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 61
1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 65
1.3. Chi phí sử dụng máy thi công. 67
1.4. Chi phí sản xuất chung. 72
1.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh phụ và xây lắp phụ. 73
1.6. Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất xây lắp. 75
2. Kế toán tổng hợp, phân bổ và kết chuyển chi phí 77
3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ và tính z sản phẩm xây lắp hoàn thành. 80
Chương 3. KẾ TOÁN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG, BÀN GIAO CÔNG TRÌNH
(HOẶC TIÊU THỤ SẢN PHẨM) VÀ DỰ PHÒNG CHI PHÍ BẢO HÀNH
SẢN PHẨM XÂY LẮP.. 82
I. KẾ TOÁN DOANH THU VÀ CHI PHÍ CỦA HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG.. 82
1. Doanh thu của hợp đồng xây dựng. 82
1.1. Doanh thu của hợp đồng xây dựng bao gồm... 82
1.2. Chi phí của hợp đồng xây dựng. 83
1.3. Quy định về ghi nhận doanh thu, chi phí và phương pháp xác định
phần công việc đã hoàn thành làm cơ sở xác định doanh thu. 83

1.4. Việc trích trước chi phí sửa chữa và bảo hành công trình. 84
2. Tài khoản sử dụng. 84
3. Nội dung và phương pháp kế toán doanh thu và chi phí hợp đồng
xây dựng. 86
II. KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN KHI BÀN GIAO
CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH.. 89
1. Tài khoản sử dụng. 89
2. Nội dung và phương pháp phản ánh. 89
III. KẾ TOÁN DỰ PHÒNG VỀ CHI PHÍ BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH XÂY LẮP.. 89
1. Tài khoản sử dụng. 89
2. Nội dung và phương pháp phản ánh. 90
Chương 4. KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU.. 92
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU.. 92
1. Nguồn vốn chủ sở hữu là gì?. 92
2. Đặc điểm của nguồn vốn chủ sở hữu. 92
3. Nhiệm vụ của kế toán. 93
II. KẾ TOÁN NGUỒN VỐN KINH DOANH.. 93
1. Nội dung và nguyên tắc. 93
2. Tài khoản sử dụng. 94
3. Phương pháp phản ánh. 94
III. KẾ TOÁN CHÊNH LỆCH ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN.. 97
1. Nội dung và nguyên tắc kế toán. 97
2. Tài khoản sử dụng. 98
3. Phương pháp phản ánh. 98
IV. KẾ TOÁN CHÊNH LỆCH TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI. 98
1. Một số vấn đề chung. 98
1.1. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 98
1.2. Nguyên tắc ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ
và đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 99
1.3. Nguyên tắc xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái 100
2. Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái 100
V. KẾ TOÁN LỢI NHUẬN VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN.. 105
1. Nội dung và nguyên tắc phân phối 105
2. Tài khoản sử dụng. 106
3. Phương pháp phản ánh. 106
VI. KẾ TOÁN CÁC QUỸ DOANH NGHIỆP.. 108
1. Nội dung và nguyên tắc. 108
2. Quỹ đầu tư phát triển. 108
3. Quỹ dự phòng tài chính. 109
4. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 110
VII. KẾ TOÁN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN.. 112
VIII. KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP.. 114
1. Nội dung và nguyên tắc kế toán. 114
2. Tài khoản sử dụng: TK. 461 “Nguồn kinh phí sự nghiệp”. 114
3. Phương pháp phản ánh. 115
IX. KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ ĐÃ HÌNH THÀNH TSCĐ.. 115
Chương 5. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP.. 117
I. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
CỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.. 117
1. Doanh thu thuần. 117
2. Giá vốn hàng bán. 117
3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính. 119
4. Kế toán chi phí tài chính. 120
5. Chi phí bán hàng. 122
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp. 123
7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 125
II. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG KHÁC.. 126
1. Kế toán khoản thu nhập khác. 126
2. Kế toán chi phí khác. 127
III. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN.. 129
1. Tài khoản sử dụng. 129
2. Nội dung và phương pháp phản ánh. 130
Chương 6. KẾ TOÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP.. 131
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG.. 131
1. Một số khái niệm cơ bản. 131
2. Trình tự tiến hành đầu tư xây dựng cơ bản. 132
3. Các hình thức tổ chức quản lý thực hiện dự án. 133
4. Quyết toán vốn đầu tư XDCB khi công trình hoàn thành. 133
5. Nhiệm vụ của kế toán đơn vị chủ đầu tư. 134
II. KẾ TOÁN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN.. 134
1. Nguyên tắc hạch toán. 134
2. Tài khoản sử dụng. 134
3. Phương pháp phản ánh. 134
III. KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH ĐẦU TƯ XDCB VÀ
QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XDCB.. 136
1. Kế toán quá trình đầu tư XDCB và quyết toán vốn đầu tư XDCB theo
phương thức giao thầu. 136
2. Kế toán quá trình đầu tư XDCB theo phương thức tự làm: 139
Chương 7. BÁO CÁO TÀI CHÍNH.. 142
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH (BCTC) 142
1. Bản chất của báo cáo tài chính. 142
2. Vai trò của báo cáo tài chính. 142
II. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN.. 143
1. Khái niệm và kết cấu. 143
2. Nguồn số liệu và phương pháp lập. 144
III. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.. 154
IV. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ.. 158
1. Bản chất, tác dụng và nội dung của báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 158
2. Phương pháp lập BCLCTT theo phương pháp trực tiếp. 159
3. Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp. 167
V. THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH.. 174
VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.. 182
VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ.. 184
VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC.. 184
IX. BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ.. 185
PHỤ LỤC: GIỚI THIỆU CÁC BẢNG PHÂN BỔ.. 203
I. CÁC BẢNG PHÂN BỔ.. 204
II. PHƯƠNG PHÁP LẬP CÁC BẢNG PHÂN BỔ.. 214
1. Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội – Bảng phân bổ số 1. 214
2. Bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ – Bảng phân bổ số 2. 214
3. Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ – Bảng phân bổ số 3. 215
4. Bảng tính chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp cho công trình,
hạng mục công trình, sản phẩm – Bảng phân bổ số 4. 215
5. Bảng tính chi phí nhân công trực tiếp cho công trình, hạng mục
công trình, sản phẩm – Bảng phân bổ số 5. 216
6. Bảng phân bổ chi phí sử dụng máy thi công – Bảng phân bổ số 6. 216
7. Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung – Bảng phân bổ số 7. 216
8. Bảng phân bổ chi phí bán hàng – Bảng phân bổ số 8. 217
9. Bảng phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp – bảng phân bổ số 9. 218
III. CÁC LOẠI SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP.. 219
PHẦN II. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ.. 235
CHƯƠNG 1. QUY ĐỊNH CHUNG.. 236
I. QUY ĐỊNH CHUNG.. 236
II. CHỨNG TỪ KẾ TOÁN.. 239
III. HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN.. 240
IV. SỔ KẾ TOÁN.. 240
PHỤ LỤC SỐ 01. Nội dung và trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức
sổ kế toán nhật ký – sổ cái 246
PHỤ LỤC SỐ 02. Nội dung và trình tự ghi sổ kế toán hình thức sổ kế toán
chứng từ ghi sổ. 247
PHỤ LỤC SỐ 03. Nội dung và trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức
sổ kế toán nhật ký chung. 248
CHƯƠNG 2. HỆ THỐNG BIỂU MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN VÀ QUY ĐỊNH
VỀ PHƯƠNG PHÁP LẬP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN.. 250
I. DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ.. 250
II. CÁC BIỂU MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN.. 252
III. GIẢI THÍCH NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP
CÁC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN.. 294
CHƯƠNG 3. TÀI KHOẢN VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH HẠCH TOÁN KẾ TOÁN.. 307
I. HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ.. 307
II. NỘI DUNG, KẾT CẤU VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP
TÀI KHOẢN KẾ TOÁN.. 309
CHƯƠNG 4. HỆ THỐNG BIỂU MẪU SỔ KẾ TOÁN VÀ QUY ĐỊNH
VỀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP SỔ KẾ TOÁN.. 413
I. DANH MỤC SỔ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ.. 413
II. CÁC BIỂU MẪU SỔ KẾ TOÁN.. 414
III. GIẢI THÍCH NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI SỔ KẾ TOÁN.. 439
CHƯƠNG 5. HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ QUY ĐỊNH
VỀ PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH.. 452
I. DANH MỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH ÁP DỤNG CHO ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ.. 452
II. MẪU BIỂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH.. 453
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH.. 464
IV. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP TÍNH VÀ GHI CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ........................................................................................................................ 470
V. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ.................................................................................................................................. 471
VI. THỰC HIỆN ĐẦU TƯ.................................................................................................................................. 473
VII. THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH.............................................................................................. 474
VIII. CHI TIẾT NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ........................................................................................................ 476
IX. THỰC HIỆN ĐẦU TƯ THEO DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH,
HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH........................................................................................................................ 477
X. QUYẾT TOÁN ĐẦU TƯ THEO DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC
CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH BÀN GIAO SỬ DỤNG.......................................................................... 479
XI. CHI PHÍ KHÁC............................................................................................................................................. 480
XII. CHI PHÍ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN............................................................................................................ 481
PHẦN iii. cáC luật, NGHỊ ĐỊNH, THÔNG TƯ KÈM THEO....................................................................... 483
THÔNG TƯ: Số 04 /2010/TT-BKH ngày 01 tháng 02 năm 2010 Quy định
Chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu Chỉ định Thầu Xây lắp............................................................................... 484
NGHỊ ĐỊNH: Số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 về Hợp đồng
trong Hoạt động Xây dựng....................................................................................................................... 522
LUẬT: Số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc Hội khóa XII, kỳ họp thứ 5
Sửa đổi, Bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Đầu tư Xây dựng Cơ bản............................ 549
NGHỊ ĐỊNH: Số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 về Đầu tư theo
Hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng
Xây dựng - Chuyển giao Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao.................................... 557
NGHỊ ĐỊNH: Số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 về Sửa đổi, Bổ sung
một số điều Nghị Định số12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009
của Chính phủ về Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình........................................................ 574
NGHỊ ĐỊNH: Số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 về Quản lý Dự án
Đầu tư Xây dựng Công trình..................................................................................................................... 577
Phụ Lục I: Phân loại Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình .................................................................................. 601
Phụ Luc II: Tờ trình Thẩm định Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình............................................................... 603
Phụ Lục III: Quyết Định về việc Phê duyệt Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình............................................ 605
Phụ Lục IV: Đơn xin cấp Giấy phép Xây dựng (Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị)................................................................... 607
Phụ Lục V: Đơn xin cấp Giấy phép Xây dựng (Sử dụng cho nhà ở nông thôn).............................................. 609
Phụ Lục VI: Giấy phép Xây dựng (Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ đô thị)....................................... 610
Mã sản phẩm: 0026
Tên sản phẩm : Chế độ kế toán doanh nghiệp xây lắp (đã được sửa đổi, bổ sung đến tháng 3/2009)
Tác giả : Bộ Tài Chính.
Nhà xuất bản : Thống kê quý I/2009
Năm xuất bản : 2009
Kích thước : 16x24 cm
Trọng lượng : 1950g
Hình thức bìa : Mềm
Số trang : 856
Giá sản phẩm: 298,000 VNĐ
Nội dung:
Chi tiết thông tin
Ngày 20/3/2006, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước từ năm tài chính 2006, thay thế Quyết định số 1141 TC/QĐ/CĐKT.


Theo đặc thù của ngành xây lắp, chế độ kế toán xây lắp ban hành theo Quyết định 1864/1998/QĐ-BTC ngày 16/12/1998 của Bộ Tài chính trong giai đoạn hiện nay đã có rất nhiều thay đổi, nhiều điểm không còn phù hợp với những quy định mới về chế độ kế toán doanh nghiệp. Vì vậy, để đáp ứng với những thay đổi đó, trên cơ sở Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và chế độ kế toán doanh nghiệp xây lắp cũ, các chuẩn mực kế toán, các thông tư hướng dẫn kế toán thực hiện chuẩn mực kế toán, và các chính sách tài chính, thuế theo quy định hiện hành, Nhà Xuất bản Thống kê xin trân trọng giới thiệu cuốn sách "Chế độ kế toán doanh nghiệp xây lắp (đã được sửa đổi, bổ sung đến tháng 3/2009)".

Nội dung cuốn sách gồm 4 phần:
Phần I - Hệ thống Tài khoản kế toán doanh nghiệp xây lắp
Phần II - Hệ thống Chứng từ kế toán
Phần III - Hệ thống Sổ kế toán
Phần IV - Hệ thống Báo cáo tài chính

Chế độ kế toán doanh nghiệp xây lắp này được xây dựng trên cơ sở Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC đồng thời kế thừa kế thừa “Chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp xây lắp” hành theo Quyết định 1864/1998/QĐ-BTC trước đây theo hướng:

- Giữ lại (mở thêm) những Tài khoản cấp II đặc thù của ngành xây lắp cho phù hợp mà Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC không có

- Bỏ đi một số TK hoặc sửa đổi tên gọi đúng theo nội dung kinh tế mà tài khoản đó phản ánh để phù hợp với chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC.

Cuốn sách đã bổ sung và cung cấp những thông tin mới nhất giúp cho bạn đọc nắm bắt kịp thời những quy định hiện hành về chế độ kế toán doanh nghiệp xây lắp. Vì vậy, cuốn sách này là tài liệu tham khảo đầy đủ và hữu ích cho các nhà quản lý, kế toán trưởng, nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp trong ngành xây dựng cơ bản thuộc mọi thành phần kinh tế, sinh viên và những người khác quan tâm đến kế toán.

Mặc dù có rất nhiều cố gắng trong công tác biên soạn, song vì thời gian có hạn nên không tránh khỏi những hạn chế nhất định, Nhà Xuất bản và tác giả rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của bạn đọc và chân thành cảm ơn.Lời nói đầu
Mục lục
Quyết định số 15120061QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của
BỘ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ Kế toán
doanh nghiệp
Phần 1
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
A Danh mục hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các doanh
nghiệp xây lắp
B Giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản
kế toán
Loại Tài khoản 1 Tài sản ngắn bạn
Loại Tài khoản 2 Tài sản dài hạn
Loại Tài khoản 3 NỢ phải trả
Loại Tài khoản 4 Nguồn vốn chủ sở hữu
Loại Tài khoản 5 Doanh thu
Loại Tài khoản 6 Chi phí sản xuất, kinh doanh
Loại Tài khoản 7 Thu nhập khác
Loại Tài khoản 8 Chi phí khác
Loại Tài khoản 9 Xác định kết quả kinh doanh
Tài khoản Loại 0 Các tài khoản ngoài bảng cân đối kết oản
Phần II
HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
I Quy định chung
II Danh mục chứng từ kế toán
III Mẫu chứng từ kế toán
IV Giải thích nội dung và phương pháp ghi chép chứng từ kế toán
Phần III
HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN
I. Quy định chung
II Các hình thức kế toán
III Danh mục và mẫu sổ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp
xây lắp
IV Giải thích nội dung và phương pháp ghi sổ kế toán
Phần IV
HỆ THỐNG BÁO CÁO Tài CHÍNH
I Quy định chung
II Danh mục và biểu mẫu báo cáo tài chính
III Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính

 
Các sản phẩm khác của thành viên
Luật lao động tiếng Hoa 2017
Đông y toàn tập
Biểu thuế song ngữ 2011
Chính sách thuế song ngữ anh Việt
Tài chính doanh nghiệp hiện đại
 
https://muasim.com.vn/sim-giam-gia.html
Chuyên mục sim số đẹp giảm giá trong ngày
http://bambu.vn/13/phan-mem-quan-ly-nha-khoa-bambu-decare.html
Phần mềm Quản lý phòng khám Nha khoa Bambu DeCare đã được nâng cấp lên phiên bản Web – Phiên bản phần mềm nha khoa online đầy đủ các chứng năng đầu tiên tại Việt Nam
https://bambufit.vn
Phần mềm quản lý phòng khám Nha khoa Online
Quảng cáo LH: 0904.195.146 - Skype: bambu.minhtu
Sản phẩm tương tự

Đăng bởi sachthehemoi
0 USD

Đăng bởi sachthehemoi
0 VNĐ

Đăng bởi sachthehemoi
0 USD

Đăng bởi sachthehemoi
0 VNĐ

Đăng bởi sachthehemoi
470,000 USD

Đăng bởi sachthehemoi
0 VNĐ

Đăng bởi sachthehemoi
0 USD

Đăng bởi sachthehemoi
0 VNĐ

Đăng bởi sachthehemoi
0 VNĐ

Đăng bởi sachnganle
350,000 USD

Đăng bởi sachthehemoi
335,000 USD

Đăng bởi sachthehemoi
0 USD

Đăng bởi sachthehemoi
335,000 USD

Đăng bởi sachthehemoi
398,000 USD
Trang chủ | Thanh toán | Qui định | Quảng cáo | Liên hệ
Copyright © 2007 - 2009 www.ChoPhien.com.Transparent