Mã sản phẩm : 239500095

Tên sản phẩm : Luật lao động song ngữ Việt Anh 2016 - giải đáp các tình huống về việc làm , an toàn lao động , chính sách đối với lao động nữ , tiền lương , bảo hiểm xã hội , bảo hiểm thất nghiệp , bảo hiểm y tế .

Tác giả : Nhiều tác giả

Nhà xuất bản : Thanh Niên quí II / 2016

Năm xuất bản : 2016

Kích thước : 20 x28 cm 

Hình thức bìa : mềm

Số trang : 500

Giá sản phẩm: 395.000 VNĐ
Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh 

thần của xã hội. Bộ luật Lao động đã thể chế hoá đường lối đổi mới của Đảng và cụ thể hoá các quy định 

về lao động, sử dụng, quản lý lao động và các chính sách về tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

Để hướng dẫn cụ thể và chi tiết thi hành Bộ luật Lao động mới, Chính phủ và Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội đã ban hành các Nghị định mới như: QĐ số 05/QĐ-TTg ngày 05-01-2016 Phê 

duyệt Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2020; NĐ số 11/2016/NĐ-CP 

ngày 3-02-2016 hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; NĐ số 

05/2015/NĐ-CP ngày 12-01-2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật 

lao động; TT số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29-12-2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc...

Bên cạnh đó, việc thống kê những tình huống thường xảy ra trong công tác quản lý lao động, tiền 

lương, chế độ bảo hiểm xã hội, y tế sẽ giúp tất cả các doanh nghiệp, cơ quan đơn vị sự nghiệp thuận tiện 

hơn khi xử lý các vướng mắc thường gặp trong quá trình công tác. Vì vậy, Nhà xuất bản Thanh niên xuất 

bản cuốn sách “BỘ LUẬT LAO ĐỘNG - LABOR CODE (SONG NGỮ VIỆT - ANH) - GIẢI ĐÁP 

CÁC TÌNH HUỐNG VỀ VIỆC LÀM, AN TOÀN LAO ĐỘNG, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LAO 

ĐỘNG NỮ, TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y 

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Bộ Luật lao động (song ngữ Việt - Anh) và hướng dẫn thi hành mới nhất về an toàn, vệ 

sinh lao động 

Phần II. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và chính sách hưởng bảo hiểm 

xã hội một lần

Phần III. Giải đáp vướng mắc về Luật Việc làm và những vấn đề liên quan

Phần IV. Giải đáp vướng mắc về tuyển dụng, sử dụng và quản lý người lao động

Phần V. Giải đáp vướng mắc về hợp đồng lao động và xử lý tranh chấp lao động

Phần VI. Giải đáp vướng mắc về quy chế dân chủ tại nơi làm việc và giải quyết đình công

Phần VII. Giải đáp vướng mắc về công tác an toàn lao động và vệ sinh sức khỏe lao động

Phần VIII. Giải đáp vướng mắc về chính sách đối với lao động nữ, lao động làm việc trong điều 

kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại

Phần IX. Giải đáp vướng mắc về tiền lương và các chế độ khác

Phần X. Giải đáp vướng mắc đối với việc xác định tổn thương cơ thể và chính sách bảo hiểm thất 

nghiệp, bảo hiểm xã hội, y tế đối với người lao động

Phần XI. Giải đáp vướng mắc về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động và bảo hiểm 

Phần XII. Các quy định mới nhất liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội và quản lý lao động

Đây là tài liệu tham khảo hũu ích dành các cơ quan, ban ngành và các doanh nghiệp, người lao 

động tìm hiểu, thực hiện đúng chính sách pháp luật. 

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 500 trang, Giá: 395.000đ. Nộp lưu chiểu quý II / 2016.