Trang chủ  |  Báo giá Quảng cáo  |  Hướng dẫn Thanh toán  |  Liên hệ/Hỗ trợ
Đăng nhập  |  Đăng ký  
logo chophien.com
Chia sẻ thông tin  

Đăng bởi: noidia - Tham gia: 22/04/2008
Điện thoại: (84-4)2733080
Ngày đăng: 03.02.2009  Lượt xem: 6,142

CHUONG TRINH DU LICH QUOC TE

Đơn giá:0 USD
Nơi bán:Hà Nội
Tồn kho:
Bảo hành:
Vào shop smartfone để xem thêm sản phẩm
Thông tin chi tiết sản phẩm
TTI Travel – BiÓn Xanh – H¹nh Phóc – T×nh Yªu.
KÝnh göi quý kh¸ch hµng!
Víi bê biÓn dµi, ®¹i d­¬ng mªnh m«ng, nh÷ng d·y nói trïng ®iÖp, hoµ cïng mét nÒn v¨n ho¸ ®Æc s¾c, ®a d¹ng cña 54 ®©n téc anh em ®­îc x©y dùng víi lÞch sö h¬n 4000 n¨m v¨n hiÕn. ( ViÖt Nam vÎ ®Ñp tiÒm Èn)
Du lÞch Hµ Néi víi mong muèn cïng c¸c b¹n tíi nh÷ng n¬i ®Ñp, k× thó nhÊt, nh÷ng b·i biÓn th¬ méng ®Ó kh¸m ph¸ vÎ ®Ñp tiÒm Èn cña thiªn nhiªn ®· ban tÆng cho chóng ta còng nh­ gi¸ trÞ tinh tuý vµ ®éc ®¸o mµ tæ tiªn, «ng cha chóng ta x©y dùng trong hµng ngµn n¨m lÞch sö vÎ vang.
Xin ®õng ngÇn ng¹i h·y gäi sè 04 2733080 khi b¹n muèn cã mét k× nghØ lÝ t­ëng trong dÞp hÌ 2008 . Du lÞch Hµ Néi sÏ cã sù chuÈn bÞ tèt nhÊt cho nh÷ng hµnh tr×nh thó vÞ vµ lý t­ëng, c¸c ch­¬ng tr×nh ®a d¹ng phong phó tíi mäi miÒn cña tæ quèc ViÖt Nam yªu dÊu.
C¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch ®Æc biÖt n¨m 2008
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH
THỜI GIAN
PHƯƠNG TIỆN
ĐƠN GIÁ đồng/người
Ghi chú
Hà Nội – Sapa
3 đêm 2 ngày
Tàu hoả , ôtô
1.068.000
Hàngngày
Hà Nội – Sapa – Hà Khẩu
4 đêm 3 ngày
Tàu hoả, ôtô
1.424.000
Hàngngày
Hà Nội – Sơn La - Điện Biên
4 ngày 3 đêm
Ôtô
1.164.000
 
Hà Nội – Mai Châu
2 ngày 1 đêm
Ôtô
415.000
 
Hà Nội - Biển Thịnh Long
2 ngày 1 đêm
Ôtô
389.000
 
Hà Nội – Tây Thiên – Tam Đảo
2 ngày 1 đêm
Ôtô
445.000
 
Hà Nội – Thác Đa
1 ngày
Ôtô
181.000
 
Hà Nội – Thiên Sơn - Suối Ngà - Vườn Quốc Gia Ba Vì
2 ngày
Ôtô
398.000
 
Hà Nội – Tam Cốc – Hoa Lư
1 ngày
Ôtô
210.000
 
Hà Nội - Cúc Phương – Bích Động – Phát Diệm – Đinh Lê
2 ngày
Ôtô
528.000
 
Hà Nội - Hạ Long
1 ngày
Ôtô, tàu thuỷ
291.000
 
Hà Nội – Bãi Cháy - Hạ Long - Tuần Châu
2 ngày 1 đêm
Ôtô, tàu thuỷ
609.000
 
Hà nội – Hạ Long – Cát Bà
3 ngày 2 đêm
Ôtô, tàu
1.109.000
 
Hà Nội - Tuần Châu - Hạ Long
3 ngày 2 đêm
Ôtô, tàu thuỷ
937.000
 
Hà Nội – Cát Bà
3 ngày 2 đêm
Ôtô, tàu thuỷ
999.000
 
Hà Nội – Móng Cái – Trà Cổ - Đông Hưng - Tuần Châu
4 ngày 3 đêm
Ôtô
1.305.000
 
Hà Nội – Trà Cổ - biển Vạn Vỹ (Trung Quốc)
4 ngày 3 đêm
Ôtô
1.445.000
 
Hà Nội - Sầm Sơn
3 ngày 2 đêm
Ôtô
697.000
 
Hà Nội - Cửa Lò – Quê Bác
3 ngày 2 đêm
Ôtô
998.000
 
Hà Nội – Thiên Cầm – Quê Bác
3 ngày 2 đêm
Ôtô
923.000
 
Hà Nội – Ngã Ba Đồng Lộc – Thiên Cầm - Cửa Lò – Quê Bác
4 ngày 3 đêm
Ôtô
1.213.000
 
Hà Nội - Huế - Phong Nha - Nhật Lệ
5 ngày 4 đêm
Ôtô
1.704.000
 
Hà Nội – Nha Trang – Đà Lạt – Hà Nội
6 ngày 7 đêm
Tàu hoả, ôtô
1.725.000
Không bao gồm vé tàu
Hà Nội - Nhật Lệ - Phong Nha - Huế - Đà Nẵng - Hội An
6 ngày 5 đêm
Ôtô
1.904.000
 
Hà Nội - Huế - Lăng Cô - Bạch Mã
5 ngày 5 đêm
Tàu, Ôtô
1.152.000
Không bao gồm vé tàu
Hà Nội – Phong Nha - Huế - Đà Nẵng – Hội An - Mĩ Sơn
4 ngày 5 đêm
Tàu, Ôtô
1.345.000
Không bao gồm vé tàu
Hà Nội – Đà lạt
4 ngày 3 đêm
Máy bay
1.071.000
Không gồm vé máy bay
Hà Nội – Nha Trang
3 ngày 2 đêm
Máy bay
992.000
Không gồm vé máy bay
Hà Nội – Nha Trang – Đà Lạt – Hà Nội
6 ngày 7 đêm
Tàu hoả, Ôtô
1.725.000
Không bao gồm vé tàu
Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh – Mũi Né
3 ngày 2 đêm
Máy bay
909.000
Không bao gồm vé máy bay
Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh – Mũi Né
4 ngày 3 đêm
Máy bay
1.239.000
Không bao gồm vé máy bay
Thành phố Hồ Chí Minh – Mĩ Tho - Bến Tre
2 ngày 1 đêm
Máy bay
Call
 
Hà Nội – Thành Phố Hồ Chí minh - Củ Chi
3 ngày 2 đêm
Máy bay
Call
 
Hà Nội - Đồng bằng sông Cửu Long
 
7 ngày 6 đêm
Máy bay
Call
 
Xuyên Việt
18 ngày17đêm
Ôtô
Call
 
 
 
 
 
Tæ chøc chuyªn nghiÖp theo tour trong n­íc vµ n­íc ngoµi
Chuyªn cho thuª xe du lÞch tõ 4 ®Õn 45 chç.
dÞch vô booking kh¸ch s¹n tõ 2 ®Õn 5 sao trong toµn quèc.

 
04 2733 080
Mr: Th¾ng
   Gi¸ trän gãi
 
C¸c Tour lÎ hµng ngµy Sapa, H¹ Long, C¸t Bµ.

®Æc biÖt phô vô tËn nhµ c¸c dÞch vô sau:
VÐ m¸y bay, tµu ho¶ trong n­íc vµ quèc tÕ.
vÐ tÇu thuû H¶i Phßng – C¸t bµ.
 
 
 
 
 
 
 
Ch­¬ng tr×nh du lÞch dµnh cho kh¸ch ghÐp ®oµn:
 Hµ Néi – H¹ long – Hµ Néi ( 2ngµy/ 1 ®ªm)  609.000VN§ khëi hµnh thø 3 vµ thø 6 hµng tuÇn
 Hµ Néi – C¸t Bµ - Hµ Néi (3 ngµy/ 2 ®ªm)999.000 VN§ khëi hµnh thø 6 hµng tuÇn
 Hµ Néi – Sa Pa – Hµ Néi ( 4ngµy/ 3 ®ªm) 1.424.000 VN§khëi hµnh thø 2 vµ thø 6 hµng tuÇn. 
                    
Mäi th«ng tin ®ãng gãp ý kiÕn xin vui lßng liªn hÖ:
C«ng Ty CP §TTM Du LÞch Hµ Néi
Ha Noi TTI Travel
Hanoittitravel.com.vn
23 Hµng Than – Ba §×nh Hµ Néi
 
Mr: TrÇn Ngäc Th¾ng
04 273 3080/ 81 82
0986 068 386
Ya/ Sky: quocthang_tb2004                                  
Các sản phẩm khác của thành viên
CHUONG TRINH DU LICH QUOC TE
 
https://muasim.com.vn/sim-giam-gia.html
Chuyên mục sim số đẹp giảm giá trong ngày
http://bambu.vn/13/phan-mem-quan-ly-nha-khoa-bambu-decare.html
Phần mềm Quản lý phòng khám Nha khoa Bambu DeCare đã được nâng cấp lên phiên bản Web – Phiên bản phần mềm nha khoa online đầy đủ các chứng năng đầu tiên tại Việt Nam
https://bambufit.vn
Phần mềm quản lý phòng khám Nha khoa Online
Quảng cáo LH: 0904.195.146 - Skype: bambu.minhtu
Trang chủ | Thanh toán | Qui định | Quảng cáo | Liên hệ
Copyright © 2007 - 2009 www.ChoPhien.com.Transparent