Trang chủ  |  Báo giá Quảng cáo  |  Hướng dẫn Thanh toán  |  Liên hệ/Hỗ trợ
Đăng nhập  |  Đăng ký  
logo chophien.com
Chia sẻ thông tin  

Đăng bởi: vinaholiday - Tham gia: 13/10/2008
Điện thoại: 042962557
Ngày đăng: 18.12.2008  Lượt xem: 1,477

mời các cá nhân doanh nghiệp tham dự hội chợ CAEXPO

Đơn giá:299 USD
Nơi bán:Toàn quốc
Tồn kho:
Bảo hành:
Vào shop smartfone để xem thêm sản phẩm
Thông tin chi tiết sản phẩm
Héi chî Trung Quèc – ASEAN
Hµ Néi - H÷u NghÞ Quan- Nam Ninh

 ( 3 ngµy/2 ®ªm ®i b»ng «t«)

 

Ngµy thø 01:  Hµ Néi -  H÷u NghÞ Quan - Nam Ninh        (¡n tr­a, tèi)

Xe «t« vµ HDV ®ãn Quy Kh¸ch khëi hµnh ®I H÷u NghÞ Quan, lµm thñ tôc nhËp c¶nh vµo TQ

10h00 (giê Trung Quèc) ®oµn ®Õn cöa khÈu H÷u NghÞ Quan lµm thñ tôc nhËp c¶nh Trung Quèc.

11h00 Xe ®­a ®oµn vµo thÞ trÊn B»ng T­êng . 

11:30 ¡n tr­a t¹i thÞ trÊn B»ng T­êng. 

12h30 lªn xe khëi hµnh ®I Nam Ninh

5h00 ®Õn Nam Ninh NhËn phßng  kh¸ch s¹n

ChiÒu ®oµn tù do d¹o ch¬i trªn khu phè ®i bé H­ng Ninh vµ mua s¾m trªn phè TriÒu D­¬ng.

Ngµy thø 02:  Nam Ninh                                                          (¡n s¸ng, tr­a, tèi)

7h00 ¨n s¸ng. 8h00 xe ®ãn kh¸ch ®I tham quan héi chî Trung Quèc-ASEAN t¹i Trung T©m TriÓn l·m Quèc TÕ Nam Ninh.. Quý kh¸ch th¨m héi chî , gÆp gì trao ®æi víi c¸c ®èi t¸c th­¬ng m¹i  vµ t×m kiÕm c¬ héi hîp t¸c. ChiÒu ®i tham quan Qu¶ng tr­êng Nam Hå, Khu míi L·ng §«ng - khu míi x©y dùng theo kiÕn tróc hiÖn ®¹i cña thµnh phè Nam Ninh, §i th¨m quan khu du lÞch Thanh Tó S¬n – ng¾m c¶nh ®Ñp tù nhiªn cña c«ng viªn Trung T©m, chïa Quan ¢m, chiªm  ng­ìng t­îng Quan V©n Tr­êng b»ng ®ång, th¨m th¸p §Çu Ph­îng, chïa Th¸i Lan, th¸p Long T­îng….Tèi tù do d¹o ch¬i.

 

Ngµy thø 03:   Nam Ninh – H÷u NghÞ Quan                            (¡n s¸ng, tr­a)

07h00 ¡n s¸ng t¹i kh¸ch s¹n.

08h00 ®oµn lªn xe vÒ B»ng T­êng.11h00  ¡n tr­a t¹i B»ng T­êng 12h15 Xe ®­a ®oµn vÒ cöa khÈu H÷u NghÞ Quan lµm thñ tôc nhËp c¶nh vÒ ViÖt Nam. Xe «t« ®ãn Quy kh¸ch vÒ Hµ Néi, Chia tay ®oµn, kÕt thóc ch­¬ng tr×nh

 

Gi¸: 299 USD/ ng­­êi

(¸p dông cho ®oµn 15 kh¸ch trë lªn)

 

Bao  gåm:

-Ngµy ¨n 3 b÷a theo ch­­¬ng tr×nh

-NghØ t¹i KS ®¹t tiªu chuÈn 3*,2 ng­­êi/phßng ®«i

-Xe ®­­a ®ãn ®iÒu hoµ.

-Chi phÝ tham quan cöa thø nhÊt.

-H­­íng dÉn tiÕng ViÖt theo suèt ch­¬ng tr×nh

-B¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm.

-B¶o hiÓm rñi ro møc båi th­êng 100.000NDT

-VÐ vµo cöa Héi chî Trung Quèc ASEAN

- Thñ tôc nhËp c¶nh Trung Quèc

Kh«ng bao gåm:

- Hé chiÕu visa nhËp c¶nh Trung Quèc ,

- phßng ®¬n do lÎ nam lÎ n÷

- §å uèng,tip cho h­íng dÉn vµ l¸i xe …….

 

Các sản phẩm khác của thành viên
mời các cá nhân doanh nghiệp tham dự hội chợ CANTON FAIR
mời các cá nhân doanh nghiệp tham dự hội chợ CAEXPO
 
https://beach-villas.vn/malibu-hoi-an/
Dự án nghỉ dưỡng Resort Villas Malibu Hội An view biển được sở hữu sổ đỏ lâu dài cam kết chia sẻ Lợi nhuận Cao 90 10,Hỗ Trợ Vay 70%
https://vimhomes.vn/vinhomes-ocean-park/
Thành phố đại dương Vinhomes Ocean Park tiêu chuẩn Singapore tại Việt Nam
http://bambu.vn/13/phan-mem-quan-ly-nha-khoa-bambu-decare.html
Phần mềm Quản lý phòng khám Nha khoa Bambu DeCare đã được nâng cấp lên phiên bản Web – Phiên bản phần mềm nha khoa online đầy đủ các chứng năng đầu tiên tại Việt Nam
Quảng cáo LH: 0904.195.146 - Skype: bambu.minhtu
Trang chủ | Thanh toán | Qui định | Quảng cáo | Liên hệ
Copyright © 2007 - 2009 www.ChoPhien.com.Transparent