Trang chủ  |  Báo giá Quảng cáo  |  Hướng dẫn Thanh toán  |  Liên hệ/Hỗ trợ
Đăng nhập  |  Đăng ký  
logo chophien.com
Chia sẻ thông tin  

Đăng bởi: thienquang127 - Tham gia: 28/02/2009
Điện thoại: 0982 77 63 64
Ngày đăng: 14.11.2009  Lượt xem: 1,243

Máy phun cát - www.mayphuncat.com

Đơn giá:0 USD
Nơi bán:Toàn quốc
Tồn kho:
Bảo hành:12 tháng
Vào shop smartfone để xem thêm sản phẩm
Thông tin chi tiết sản phẩm

www.mayphuncat.com

*  Kyù hieäu maùy: SL

    Kích thöôøc: 1000×1200×1950 mm

- Đặc tính: 
 • Coâng taéc ñieàu khieån ñaïp chaân baèng ñieän moät chieàu giuùp taêng naêng suaát laøm vieäc vaø an toaøn söû duïng.

Chieàu 1: Ñaïp vaø giöõ chaân cho maùy hoaït ñoäng vaø döøng laïi khi hoaøn taát coâng vieäc.

Chieàu 2: Ñaïp chaân moät laàn cho maùy hoaït ñoäng vaø ñaïp chaân moät laàn nöõa cho maùy döøng khi hoaøn taát coâng vieäc.

 • Cöûa ñöôïc thieát keá vôùi coâng taéc an toaøn giuùp traùnh cöûa môû ra khi caùt ñang ñöôïc phun.
 • Maøn hính LED hieån thò thôøi gian giuùp ngöôøi söû duïng deã daøng kieåm tra thôøi gian phun caùt, thôøi gian hoaït ñoäng, soá löôïng saûn phaåm vaø coù theå thoáng keâ soá lieäu cuûa coâng vieäc phun caùt.
 •  Traùnh ñöôïc söï nhieãm tónh ñieän daãn vaøo töø sôïi thuyû tinh, sôïi carbon töø bao tay ñeo.
 • Cöûa soå kính treân maùy ñöôïc thieát keá ñaëc bieät ñeå deã daøng quan saùt caû tieán trình phun caùt vaø cuõng deã daøng thay ñoåi cöûa kính khi baøo trì vôùi chi phí thaáp.
 • Maùy coù theå hieån thò thôøi gian söû duïngï cuûa tuùi loïc treân maøn hình LED  giuùp deã daøng kieåm tra vaø baûo trì.
 • Töï ñoäng taét khi khoâng hoaït ñoäng.
 • Tuùi loïc ñöôïc laøm saïch moät caùch töï ñoäng kieåm tra ñoä neùn giöõa caùc lôùp buïi ñeå deã daøng laøm saïch tuùi loïc.
 • Heä thoáng phaùt hieän löôïng caùt ñaày ñuû ñöôïc hieån thò treân maøn hình LED.
 • Maùy coù heä thoáng baûo veä caùc  thieát bò ñieän choáng hö haïi, choáng ñieän giaät vaø tieát kieäm ñieän mang laïi chi phí thaáp cho vieäc söû duïng maùy.
 • Caøi ñaët maõ soá cho maùy ñeå deã daøng kieåm soaùt hoaït ñoäng cuûa maùy.

 

Các sản phẩm khác của thành viên
Máy phun cát - www.mayphuncat.com
Máy phun cát mặt kính - www.mayphuncat.com
MÁY PHUN BI CHUYÊN DỤNG PHUN THÉP HÌNH, TẤM
MÁY PHUN BI CHUYÊN DỤNG PHUN VỎ BÌNH GAS
MÁY PHUN CÁT DẠNG BĂNG TẢI - www.mayphuncat.com
 
https://muasim.com.vn/sim-giam-gia.html
Chuyên mục sim số đẹp giảm giá trong ngày
http://bambu.vn/13/phan-mem-quan-ly-nha-khoa-bambu-decare.html
Phần mềm Quản lý phòng khám Nha khoa Bambu DeCare đã được nâng cấp lên phiên bản Web – Phiên bản phần mềm nha khoa online đầy đủ các chứng năng đầu tiên tại Việt Nam
https://bambufit.vn
Phần mềm quản lý phòng khám Nha khoa Online
Quảng cáo LH: 0904.195.146 - Skype: bambu.minhtu
Sản phẩm tương tự

Đăng bởi maydongsach
0 VNĐ

Đăng bởi thietbiphongthinghiemtrungquoc
45,000,000 VNĐ

Đăng bởi caosuviet.vn
0 VNĐ

Đăng bởi phamgiamachine
11,800 USD

Đăng bởi vn-pro.scale
0 USD

Đăng bởi thongdiensupermarket
0 VNĐ

99 USD

Đăng bởi mayphatdienvogia
0 USD

Đăng bởi caosuviet.vn
0 USD

Đăng bởi caosuviet.vn
0 VNĐ

Đăng bởi maydongsach
0 USD

Đăng bởi apejsc
0 USD

Đăng bởi dinhvi
9,180,000 VNĐ

Đăng bởi maychebiengohpv
0 VNĐ

Đăng bởi canhoangthien
780,000 VNĐ
Trang chủ | Thanh toán | Qui định | Quảng cáo | Liên hệ
Copyright © 2007 - 2009 www.ChoPhien.com.Transparent