logo ChoPhien.com
Đăng nhập  |  Đăng ký  

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản theo TT 03/2016/TT -

Ngày đăng: 06.10.2021  Lượt xem: 12 - Đăng bởi: lekhahieu01
Liên hệ: 0906505811
Chia sẻ - đăng tin này lên: icon Facebook Facebook icon Google Google + icon Twitter Twitter icon Digg Digg icon LinkedIn LinkedIn
Khóa học nghiệp vụ đấu thầu căn bản theo TT 03/2016/TT - BKHĐT - Căn cứ vào TT 03/2016/ TT - BKHĐT quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu trong chọn lọc nhà thầu và chọn lọc nhà đầu tư theo quy định tại Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về tuyển lựa nhà thầu và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về tuyển lựa nhà đầu tư. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2016 và thay thế Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 5 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu - Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập, giám định hồ sơ mời quan hoài, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan hoài, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả mời sơ tuyển, kết quả chọn lựa nhà thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp, đơn vị mua sắm tập kết phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu - Điều 13 của TT quy định về Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu cá nhân chủ nghĩa được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: 1. Có chứng chỉ đào tạo đấu thầu căn bản; 2. Tốt nghiệp đại học trở lên; 3. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang bị truy cứu bổn phận hình sự; 4. Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tiếp làm các công việc hệ trọng trực tiếp đến hoạt động đấu thầu Để giúp cho các cán bộ, các tổ chức cá nhân chủ nghĩa tham dự hoạt động đấu thầu, hiểu và thực hiện đúng theo Luật, Viện đào tạo và nghiên cứu phát triển bền vững tổ chức khai trường khóa học " Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản" theo TT 03/2016/TT- BKHĐT ban hành ngày 05 tháng 05 năm 2016 CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO, bổ dưỡng VỀ ĐẤU THẦU (Ban hành kèm theo Thông tư số: 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) A. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU căn bản ĐỐI VỚI chọn lựa NHÀ THẦU Thời lượng: 03 ngà Chương trình khung đào tạo đấu thầu căn bản đối với chọn lựa nhà thầu bao gồm các chuyên đề căn bản như sau: 1. Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà thầu Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau: - đích của lựa chọn nhà thầu; - Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu trên thế giới và tại một số nước; - Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu tại Việt Nam; - Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án; - Các khái niệm dùng trong chọn lựa nhà thầu; - Các đối tượng áp dụng; - Nguyên tắc xử lý cảnh huống trong đấu thầu. 2. Chuyên đề 2: Kế hoạch tuyển lựa nhà thầu Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau: - Nguyên tắc, cứ đồ mưu hoạch chọn lựa nhà thầu; - Trình, giám định và ưng chuẩn kế hoạch tuyển lựa nhà thầu; - Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 3. Chuyên đề 3: Quy trình chọn lọc nhà thầu Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau: - Quy trình tuyển lựa danh sách ngắn; - Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế vận dụng phương thức một tuổi một túi hồ sơ gói thầu hàng hoá, xây lắp, phi tham mưu, hẩu lốn; - Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế ứng dụng phương thức một tuổi hai túi hồ sơ; - Quy trình chào hàng cạnh tranh; - Quy trình chỉ định thầu; - Quy trình mua sắm trực tiếp; - Quy lớp lang thực hành; - Quy trình lựa chọn nhà thầu cá nhân chủ nghĩa cung cấp dịch vụ tham mưu; - Quy trình chọn lựa cộng đồng dự thực hiện gói thầu. 4. Chuyên đề 4: chọn lọc nhà thầu qua mạng Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau: - Khái niệm về đấu thầu qua mạng; - Mục đích, lợi ích của việc triển khai đấu thầu qua mạng; - Kinh nghiệm quốc tế và quá trình khai triển đấu thầu qua mạng tại Việt Nam; - Giới thiệu về hệ thống mạng đấu thầu nhà nước, các chức năng và các đề nghị đối với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; - Đăng ký tham dự hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các hoài trong đấu thầu qua mạng; - Quy trình tổng quát thực hiện tuyển lựa nhà thầu qua mạng; - trách nhiệm của các bên, của cơ quan quản lý, vận hành hệ thống mạng đấu thầu nhà nước; - Kế hoạch tổng thể và lịch trình vận dụng đấu thầu qua mạng tại Việt Nam. 5. Chuyên đề 5: hiệp đồng Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau: - Nguyên tắc chung của giao kèo; - Hồ sơ hợp đồng; - Điều kiện ký kết giao kèo; - Nguyên tắc và điều kiện điều chỉnh hợp đồng; - đảm bảo thực hành hợp đồng; tạm ứng, tính sổ; bảo hành; nghiệm thu, thanh lý hiệp đồng; - Quản lý, giám sát thực hành giao kèo. 6. Chuyên đề 6: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm luật pháp về đấu thầu Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau: - Quản lý quốc gia về hoạt động tuyển lựa nhà thầu; - Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu; - Xử lý vi phạm luật pháp về đấu thầu; - Thanh tra, rà soát và giám sát các hoạt động đấu thầu B. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU căn bản ĐỐI VỚI tuyển lựa NHÀ ĐẦU TƯ Thời lượng: 03 ngày Chương trình khung đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà đầu tư bao gồm các chuyên đề cơ bản như sau: Chuyên đề 1: Tổng quan về chọn lựa nhà đầu tư Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau: - Mục tiêu của lựa chọn nhà đầu tư; - Quá trình hình thành và phát triển công tác lựa chọn nhà đầu tư tại Việt Nam; - Tác động của đấu thầu trong quá trình khai triển dự án; - Các khái niệm dùng trong lựa chọn nhà đầu tư; - Các đối tượng vận dụng; - Nguyên tắc xử lý cảnh huống trong đấu thầu. Chuyên đề 2: Quy định chung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, đầu tư dự án có sử dụng đất Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau: - Các luật pháp có can dự đến dự án đầu tư; - Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); - Dự án đầu tư có dùng đất. Chuyên đề 3: Sơ tuyển và kế hoạch tuyển lựa nhà đầu tư Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau: - Sơ tuyển; - Kế hoạch tuyển lựa nhà đầu tư. Chuyên đề 4: Quy trình chọn lựa nhà đầu tư thực hiện dự án PPP Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau: - Quy trình đấu thầu rộng rãi; - Quy trình đấu thầu rộng rãi dự án PPP nhóm C; - Quy trình chỉ định thầu. Chuyên đề 5: Quy trình chọn lựa nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có dùng đất Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau: - Quy trình đấu thầu rộng rãi; - Quy trình chỉ định thầu. Chuyên đề 6: giao kèo Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau: - Nguyên tắc chung của giao kèo; - Hồ sơ hiệp đồng; - Điều kiện ký kết hợp đồng; - đảm bảo thực hành hiệp đồng; tạm ứng, tính sổ; bảo hành; nghiệm thu, thanh lý hợp đồng; - Quản lý, giám sát thực hành hiệp đồng dự án. Chuyên đề 7: đảm bảo liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm luật pháp về đấu thầu Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau: - Quản lý quốc gia về hoạt động chọn lọc nhà đầu tư; - Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu; - Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu; - Thanh tra, rà và giám sát các hoạt động đấu thầu. Lịch khai trường: vào 15 và 25 hàng tháng trên toàn quốc Học phí: 800.000 đồng/khóa/1hv/chương trình (Học phí đã bao gồm tài liệu, chứng thực, điểm tâm giữa giờ) Đăng ký học: Mọi tổ chức, cá nhân chủ nghĩa có nhu cầu dự khóa học đấu thầu vui lòng gửi thông báo đăng ký (họ và tên, sđt, email) về ban tổ chức trước ngày khai giảng khóa học Lưu ý: Quý học viên vui lòng liên hệ số HOTLINE: 0904.712.978 để được tham mưu và thông báo lịch học, địa điểm học chi tiết tại các thành phố Hình thức đăng ký: - Đăng ký qua Hotline 24/7 (0904.712.978) (đảm đang tư vấn đào tạo) - Hình thức hệ trọng: Call, SMS, Zalo, Viber, - Email: info@daotaonghiepvu.edu.vn Chứng chỉ: chấm dứt khóa học, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ theo đúng quy định tại TT 03/2016/TT - BKHĐT. Chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc, là cơ sở để học viên tham dự vào công tác đấu thầu cũng như xin cấp chứng chỉ hành nghề của Bộ KH và Đầu tư MỌI CHI TIẾT VỀ ÔN THI KHÓA HỌC A/C liên tưởng: Xem chi tiết về nội dung khóa học đấu thầu cơ bản tại link: http://daotaonghiepvu.edu.vn/vn/khai-giang-lop-hoc-dau-thau-nam-2021.html VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO ESC VIỆT NAM VPGD Tại Hà Nội: Số 110 Nguyễn Ngọc Nại, Q Thanh Xuân, Hà Nội Hotline: 024.66607780 - 0915.500.911 Email: daotaoesc@gmail.com VPGD Tại Đà Nẵng: Tòa nhà Indochina Riverside Tower, 74 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam VPGD Tại TP.Hồ Chí Minh: Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
tags từ khóa tin rao vặt
tienich.bambu.vn
 Chia sẻ mạng xã hội:
Soạn tin:
CP UP 2279500003
gửi 8185
Chi phí 1.000 đồng.
Soạn tin:
CP VIP 2279500003
gửi 8785
Chi phí 15.000 đồng.
Lưu ý:
Bạn cũng có thể nạp tiền vào tài khoản bằng thẻ cào MobiFone, chuyển khoản,... rồi sau đó đăng nhập vào quản trị để mua tin VIP.
Tin của bạn sẽ được UP tin lên đầu trang.
Tin của bạn sẽ trở thành tin VIP trong 2 ngày. Tin VIP luôn luôn ở đầu trang.
Lựa chọn hình thức nạp tiền vào tài khoản để mua tin VIP sẽ tiết kiệm chi phí hơn.
Liên hệ với người đăng tin 
Lê Khả Hiếu
Điện thoại: 0906505811
Địa chỉ: Phòng 1226 - Tòa nhà HH1C - Linh Đàm - Hà Nội
Số điện thoại:
Email:
Nội dung:
Avatar chophien.com
Đăng bởi: lekhahieu01
Tham gia: 10/01/2017
Email đã chứng thực
Mã an toàn:
 
Các tin mới nhất của thành viên này 
https://muasim.com.vn/sim-giam-gia.html
Chuyên mục sim số đẹp giảm giá trong ngày
https://bambufit.vn
Phần mềm quản lý phòng khám Nha khoa Online
Quảng cáo LH: 0904.195.146 - Skype: bambu.minhtu
thuexedulichgiare.com

Vận chuyển nước sạch bằng xe Téc tại Hà Nội 0974326898
Dịch vu cung cấp nước sạch bằng xe Téc tại Hà Nội 0974326898
nơi bán xe đẩy rác 660 lit tại Hồ Chí Minh
nơi bán xe đẩy rác 660 lit tại Hồ Chí Minh dang tin vip
807 lượt xem
đăng bởi hoaithanhe
Thùng giữ lạnh thái lan 450 lít giá rẻ Lhe 0967788450 Ngọc
Nạp Mực Máy In, Bơm Mực, Máy In Đường Nguyễn Thị Thập Quận 7
Quảng cáo TextLink, banner LH: 0904.195.146 - Skype: bambu.minhtu
Công ty TNHH MTV Phần mềm và Thương mại điện tử OVEM
Giấy phép ĐKKD: 0104002632 - Ngày cấp: 30/01/2008
Địa chỉ: Số 194 Tổ 18, Ngõ 624/16 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội