Đăng nhập 
Thống kê
Đang xem:   125
Lượt truy cập: 868

 
    
 
may dai thung carton
Kho: 3 - Bảo hành: 1 năm
Giá bán: 12,500,000 VNĐ
Thông tin sản phẩm

MÁY ĐAI NIỀNG THÙNG BÁN TỰ ĐÔNG - MADE IN TAI WAN
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ :
HỨA PHÚC TÍN : GĐ.KINH DOANH
H/P: 0919383890  - 0904978835
 CHI TIẾT KỶ THUẬT :

Model

EX-100Z

Kích thöôùc maùy 

895 x 565 x 735  mm

Khoái löôïng maùy

70 Kg

Daây ñai duøng cho maùy

9 mm,12 mm,15 mm

Löïc caêng daây ñieàu chænh ñöôïc

2-60 kgf

Coâng suaát

2-3 giaây/ voøng

Nguoàn ñieän cho maùy

220V-1 pha

Kích thöôùc saûn phaåm nhoû nhaát cho maùy

W100mm x H30 mm

Khoái löôïng saûn phaåm :

50 kg

Nöôùc Saûn Xuaát Cuûa haõng Super-Pack- TaiWan

Maùy môùi 100% ñöôïc laép raùp hoaøn chænh , maùy 1 ñoäng cô

Thuøng maùy kín , thaân maùy sôn ñieän ly, maët baøn baèng inox

Ñôn giaù  : 12.500.000 VNÑ / maùy ( chưa bao goàm 10% thueá vat )

Thôøi gian baûo haønh maùy : 1 naêm

 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Kinh doanh
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Kinh doanh 3
may han mieng bao pp,pe,pa...
Kỹ thuật
Kỹ thuật 1
Kỹ thuật 2
may han bao pp,pe,pa..
Thông tin liên hệ
Website sử dụng gian hàng Chợ Phiên. Được thiết kế & phát triển bởi Ovem!Software.